Jacqueline Mourice

 

- Home

- Contact

- 14-18

- 40-45

- Angst en vertwijfeling - Fear and dispaer - La peur et le désespoir

- Vrouwen in de oorlog - Women in the war - Femmes dans la geurre

- Conflicten - Conflicts - Conflits

- Vrijheidsstrijders - Freedom fighters - Combattants de la liberté

- Vluchtelingen - Refugees - Réfugiés

- Portret - Portrait - Portrait

- Portret Hugo - Portrait Hugo - Portrait Hugo

- Mijn dorp - My village - Mon village

- Universeel - General - Universel

- Milieu en natuur - Environnement et la nature - Environment and nature


Sinds 2000 tekent en schildert Jacqueline op quasi dagelijkse basis na 11 jaar academische opleiding.

Ze laat zich vooral inspireren door de rijpere huid van haar personages. Dit komt ook tot uiting op het canvas zelf.
Reliëf en patina ontstaan laag op laag naarmate ze zich meer inleeft in het bestaan van de persoon: steeds een individu met veel levenservaring.

Voor Jacqueline zijn de oude meesters van onschatbare waarde, want ze staan boven de tijd. Ze beschikken over kwaliteiten zoals gedrevenheid, werklust en kennis van het ambacht.

In 2014 schilderde Jacqueline een serie rond "WOI van Ijzer tot Rupel. en daarna?" Ook in deze werken staan mannen en vrouwen in ernstige en aangrijpende situaties centraal. Haar fascinatie ontstaat uit de kracht van de expressie die deze mensen uitstralen.

Een vorige reeks bevatte werken met als thema: levensbezinning.

Jacqueline stelt ten toon in heel België. Ze begeleidt een kunstschildersgroep en werkt thuis in Rumst, provincie Antwerpen.

Prijzen en selecties:
- 1e plaats wedstrijd Beeldende Kunst 2009 georganiseerd door de Gemeente Rumst met het schilderij "Het Begeren" naar een boek van Piet Van Aken.

- Geselecteerd tekenwerk "If I were a rich man" tijdens internationale wedstrijd tekenkunst georganiseerd door de Gemeente Heist-op-den-Berg op 25 november 2011.

- Januari 2012 geselecteerd met het schilderij "Hugo" tijdens de Canvascollectie MHK Antwerpen.

- 1e Laureaat straattentoonstelling "Achter Glas" te Hove met het schilderij "De Noordzee" in februari 2015.

- Laureaat van De Curieuze Collectie 2017 met het werk "Ik zie wat jij niet ziet", jury Philippe Van Cauteren (Directeur SMAK Gent), Marie Cloquet, Sam Eggermont en Tatjana Gerhard.


Since 2000, Jacqueline draws and paints on an almost daily basis after 11 years of academic training.

She finds her inspiration mainly in the mature skin of her subjects. This is also reflected on the canvas itself. Relief and patina occur coat after coat as she gets more involved in the life of the person: always an individual with a lot of experience.

Jacqueline believes that the old masters are invaluable because they stand above time.They possess qualities such as dedication, zest for work and knowledge of the craft.

In 2014 Jacqueline painted a series about "WWI from Ijzer to Rupel, and then?" In these works too, men and women in serious and gripping situations are central. Her fascination is born from the power of the expression that emanates from these persons.

A previous series consisted of works about life reflection.

Jacqueline exhibits throughout Belgium. She coaches an artist group and works at her home in Rumst, Antwerp province.

Prizes and selections:
- 1st place in competition of Visual Arts 2009 organized by the local authority of Rumst with the painting "Het Begeren" based on a book by Piet Van Aken.

- Selected set of drawings "If I were a rich man" during the international drawing contest organized by the local authority of Heist-op-den-Berg on November 25, 2011.

- January 2012 selected with the painting "Hugo" during the Canvas Collection MHK Antwerp.

- 1st Laureate at the street exhibition "Behind Glass" at Hove with the painting "De Noordzee" in February 2015.

- Laureate at De Curieuze Collectie 2017 with the drawing "Ik zie wat jij niet ziet", jury Philippe Van Cauteren (Directeur SMAK Gent), Marie Cloquet, Sam Eggermont en Tatjana Gerhard.

 

 

Depuis 2000, Jacqueline dessine et peint presque quotidiennement après 11 ans de formation académique.

Elle trouve son inspiration principalement dans la peau mature de ses sujets. Ceçi se reflète aussi sur la toile-même. Relief et patine se developent couche après couche comme elle se met de plus en plus dans la peau de son personage: toujours un individu avec beaucoup d'expérience de la vie.

Jacqueline croit que les anciens maîtres sont inestimables parce qu'ils sont au-dessus du temps. Ils possèdent des qualités telles que le dévouement, l'amour du travail et la connaissance du métier.

En 2014, Jacqueline a peint une série sur "la Première Guerre mondiale, du Ijzer jusq'au Rupel. Et alors?" Central dans ces oeuvres aussi des hommes et des femmes dans des situatuons graves et poignantes. La fascination se dégage à la puissance d'expression que ces gens rayonnent.

Une série précédente contient des oeuvres sur la vie de réflexion.

Jacqueline expose dans toute la Belgique. Elle accompagne un groupe d'artistes et travaille à la maison à Rumst, province d'Anvers.

Prix et sélections:
- 1ère place au concours des Arts plastiques 2009 organisé par la commune de Rumst avec la peinture "Het Begeren" selon un livre écrit par Piet Van Aken.

- Dessins sélectionnés "If I were a rich man" à l'occasion du concours international de dessin, organisé par la commune de Heist-op-den-Berg le 25 novembre 2011.

- Janvier 2012 sélectionné avec la peinture "Hugo" au cours de la Collection RTBF MHK Anvers.

- 1er lauréat à l'occasion de l'exposition de rue "Derrière verre" à Hove avec la peinture "De Noordzee" en février 2015.

- Lauréat à l'occasion de De Curieuze Collectie 2017 avec le dessin "Ik zie wat jij niet ziet", jury Philippe Van Cauteren (Directeur SMAK Gent), Marie Cloquet, Sam Eggermont en Tatjana Gerhard.

 

Jury op de Curieuze Collectie 2017

Schetsboek Het vergeten